Blik op ethiek

BLOG

0 comments

Hogeschool voor Toegepaste Filosofie

HTF

De Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) is de eerste hbo-opleiding Filosofie in Nederland en gaat in september van start. De HTF verzorgt hoogwaardig beroepsonderwijs in de filosofie en bereidt studenten voor op een beroep in de journalistiek, het onderwijs of op het gebied van beleid en bestuur. Daarmee wil de HTF een brug slaan tussen de reflectie die de filosofie biedt en de eisen die het maatschappelijke leven stelt.

Ik ben als docent aangetrokken om vanaf september les te gaan geven. Vanwege mijn achtergrond in de politicologie en filosofie zal ik politieke/sociale filosofie gaan geven. Ook mijn ervaringen als zelfstandig professional zal ik delen op de HTF.

Op 12 april aanstaande vanaf 10:00 in Utrecht is er een open dag waarop u meer informatie krijgt over de opleiding en kunt u kennis maken met de docenten. Op 14 juni is er nog een open dag. Van Harte Welkom!

Voor meer informatie: http://www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl/

0 comments

Blik op ethiek in de krant

Op donderdag 20 maart stond Blik op ethiek in de ‘Hallo’: de krant van Horst aan de Maas. U kunt het bericht hier lezen.

Blik op ethiek - krantenartikel

0 comments

Het belang van vertrouwen

Op het moment dat er een misstand aan de orde komt, dat ergens iets misgegaan is, zijn wij, Nederlanders, geneigd om onze toevlucht te zoeken in meer regels, meer toezicht, meer keurmerken en extra controles.  Dit zag je onlangs nog toen er misstanden in een TBS-kliniek in Venray aan het licht kwamen. 

De Rooyse Wissel heeft aan het tijdschrift laten weten dat er inmiddels een suïcidepreventieprotocol is ingevoerd. Ook zou de procedure voor het controleren van kamers, waarbij onder meer naar scherpe voorwerpen wordt gezocht, zijn herzien.” (http://www.nrc.nl/nieuws/2014/02/19/ernstige-misstanden-bij-tbs-kliniek-venray/)

De misstand mag niet nog een keer voorkomen en onze eerste reactie is om meer controlemechanismen in te bouwen om op tijd te signaleren wanneer er iets niet goed gaat. Het tegenovergestelde, het loslaten van regels, het sturen op eigen verantwoordelijkheid en het eigen oordeelsvermogen, blijft in de discussie vaak onderbelicht. In dit stuk wil ik graag deze kijk voor het voetlicht brengen en het belang van vertrouwen benadrukken.

Als medewerker moet ik voldoen aan vele regels en ik moet mijn werk moet vaak ter controle overhandigen. Mijn leidinggevende geeft hiermee het signaal af dat ik geen fouten mag maken, dat z/hij mij niet vertrouwt.

RegelsOp deze manier zou ik niet snel de verantwoordelijkheid durven te nemen buiten de regels om te handelen, wanneer ik denk dat dit mijn werk ten goede komt. Reflecteren op mijn werk doe ik al helemaal niet. Ik pas wel op: ik doe mijn best om mij aan de regels te houden en ga er vanuit, juist omdat alles is vastgelegd in regels, dat alles wat niet is vastgelegd toegestaan is – anders zou er immers wel een regel voor zijn. Maar, zoals we allemaal zullen beamen, niet alles valt te vatten in regels en iets dat niet vastligt in een regel betekent niet per definitie dat iets toegestaan is.

Wat hebben we dan wel nodig? Vertrouwen! Op het moment dat er – weliswaar binnen een kader van regels – veel ruimte gelaten wordt om zelf beslissingen te nemen en zelf te oordelen over een situatie, worden mensen gedwongen dat ook echt te doen. Wanneer mensen worden aangemoedigd mee te denken over hun eigen werkproces, en de verantwoordelijkheid krijgen over hun eigen werkproces, worden creativiteit en innovatie gestimuleerd. Men voelt zich echt verantwoordelijk voor het eigen proces, men is trots en tevreden als iets goed loopt en er wordt voor ontwikkeling gezorgd: zowel van de medewerker als van de organisatie.

Dit vraagt wel een ander soort houding van de leidinggevende: een leidinggevende moet zichzelf niet zien als een controller of als iemand die in de gaten moet houden hoe het allemaal loopt. Nee, het moet iemand zijn die vertrouwen geeft aan medewerkers: ik heb vertrouwen in jullie kunnen,  creativiteit en verantwoordelijkheid met betrekking tot je eigen werkproces. Als er iets misgaat is dit niet erg, fouten maken mag en ik sta achter ja (of voor je, als de situatie daar om vraagt). Deze houding is een houding van loslaten en vraagt moed om je niet vast te klemmen aan nieuwe regels, maar om het onzekere, de kwetsbaarheid, toe te laten in je organisatie, waardoor groei mogelijk is. Geef vertrouwen en krijg daar een verantwoordelijke medewerker voor terug.

Ik pleit niet voor een organisatie zonder regels, niet voor een naïeve houding, maar ik pleit voor een weloverwogen keuze voor vertrouwen en betrokkenheid in plaats van wantrouwen en angst.

Vertrouwen en moed leveren uiteindelijk creativiteit, verantwoordelijkheid en ontwikkeling op.

0 comments

De ethiekette van de Ambtenaar

banner

‘Ongelijke gevallen, ongelijk behandelen’ of ‘regels zijn regels’? Speel je in het publieke belang informatie door aan jouw vriend, een journalist, over een oude zaak rondom jouw eigen wethouder?

De burger moet vertrouwen kunnen hebben in de overheid en integer bestuur is daarbij erg belangrijk. Maar wat betekent integer handelen als ambtenaar en hoe vul je integriteitsbeleid als (lokale) overheid nu in? Tijdens de Ambtenaar2.0 Dag op 7 februari in Lelystad geef ik de workshop ‘De ethiekette van de ambtenaar’. Ik zal in het eerste gedeelte een overdenking verzorgen rondom integriteit op de werkvloer. Tijdens het tweede gedeelte van de workshop ga ik met de deelnemers op een speelse manier aan de slag met ethische dilemma’s die je als ambtenaar tegen kunt komen.

De Ambtenaar2.0 Dag is een studiedag van het Ambtenaar2.0 netwerk en is bedoeld voor ambtenaren en anderen die zich willen inzetten voor een betere, effectievere overheid. Bekijk de promoclip van de dag hieronder.

0 comments

Vol goede moed!

Voor in het nieuwe jaar wens ik u alle goeds!

Ter inspiratie om het nieuwe jaar vol goede moed in te gaan kunt u hier mijn artikel lezen dat ik in april 2013 publiceerde in de nieuwsbrief Tijd en Taak – Vereniging voor Zingeving en Democratie. Een artikel rondom morele moed. Het artikel is een pleidooi voor moed dat juist publieke organisaties zich kwetsbaar zouden moeten opstellen om een slag te maken op het gebied van integriteit.   Hier  nogmaals de link naar het artikel.

moed-loesje

0 comments

Ethisch ondernemen in internationale context.

Eind november modereerde ik ‘Alumni in gesprek met … bestuurders’ georganiseerd door de stichting Thomas More. Dhr. Hans de Jong, voorzitter directie Philips Benelux en Dhr. Theo Bemelmans, oud-bestuurder Océ en emeritus hoogleraar TU/e waren te gast.

We zijn openhartig met elkaar in gesprek gegaan over de ethische consequenties van beslissingen en hoe daarmee om te gaan, onder meer rekening houdend met de normen en waarden die in andere culturen gelden. Door deze bijeenkomst ben ik mij meer gaan verdiepen in de Hofstede-dimensies rondom (nationale) cultuur. Vier dimensies zijn volgens Geert Hofstede belangrijk bij het kenmerken van de nationale cultuur. Twee dimensies zijn later toegevoegd. 1) Hoe wordt er gekeken naar hiërarchie? 2) Wat is de mate van individualisme/collectivisme in een land? 3) In hoeverre wordt er waarde gehecht aan traditioneel mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten? 4) In welke mate wordt er geprobeerd onzekerheden te vermijden? 5) Is het denken gericht op de lange termijn of de korte termijn? 6) In hoeverre kunnen mensen hun eigen pad volgen en worden behoeften niet onderdrukt door middel van strenge sociale normen?

Het is interessant in het kader van ethisch ondernemen om op deze manier naar een samenleving te kijken, omdat nationale cultuur van invloed is op organisatiemanagement. Is er ruimte voor discussie tussen jou en jouw leidinggevende? In hoeverre is er sprake van individuele vrijheid binnen een organisatie? Is het denken gericht op de lange termijn of op de korte termijn? Welke waarden zijn belangrijk in de organisatie?

Dit kader kan organisaties helpen andere normen en waarden in een context te zien. Niet als blauwdruk of als de hele waarheid, maar als manier om de ander te begrijpen. Maar ook om je éigen organisatie beter te begrijpen door de eigen organisatie in de nationale cultuur te plaatsen. Deze helikopterblik kan helpen bij het beantwoorden van de vraag: waar sta ik voor als organisatie, in de context van het land waarin ik opereer.

De vraag blijft wel in hoeverre organisaties daadwerkelijk te plaatsen zijn binnen de nationale cultuur en of de hele cultuur te vatten valt in zes dimensies. En zijn eigenschappen inderdaad op te delen in typisch  mannelijke en typisch vrouwelijke, zoals de derde dimensie vooronderstelt?

In elk geval genoeg stof om over na te denken….

Bron: http://geert-hofstede.com/

Omdat het gesprek een vertrouwelijk karakter had, kan ik niet ingaan op de inhoud van het gesprek.

0 comments

De kernwaarden van Mars in beeld.

Eind oktober hebben trainees van Mars tijdens een workshop nagedacht over de vertaling van de kernwaarden van de Mars organisatie.

Mars heeft vijf kernwaarden geformuleerd, maar wat betekenen Quality, Mutuality, Responsibility, Freedom en Efficiency nu in het dagelijkse werk? Welke waarde is in welke situatie belangrijk? Wanneer zijn ze in conflict met elkaar en wat doe je dan? Hoe neem je deze beslissing en op welke manier breng je jouw boodschap voor het voetlicht. De gesprekken dienden als input voor het maken van een beeld voor de kernwaarden Mutuality (Win/Win; +/+) en Freedom (zo vrij als een vis in de oceaan ipv een vissenkom). De trainees zijn zelf aan de gang gegaan en zijn gekomen tot een tweetal beelden. De twee beelden en het bijbehorende verhaal geven de trainees meer houvast om de vertaalslag te maken van de vijf kernwaarden op papier naar de praktijk. Later hebben de trainees de beelden ook nog besproken met een aantal leidinggevenden.

 kernwaarden

0 comments

Kloosterweekend Stichting Thomas More

Afgelopen weekend heeft de stichting Thomas More (www.thomasmore.nl) een kloosterweekend georganiseerd voor alumni van het beurzenprogramma. Het weekend vond plaats op een erg mooie, inspirerende plek: in het Dominicanenklooster in Huissen.  Het thema van het weekend was levenskunst. Lezingen van onder andere hoogleraar Paul van Tongeren (Radboud Universiteit) over het actualiseren van de deugdethiek in de huidige tijd, maar ook van Jenneke van Wijngaarden en Theo Koster O.P. die elk op hun eigen manier vertelden over levenskunst. Ook ik heb een bijdrage geleverd door een inleiding te geven aan de hand van een artikel over de filosoof Han (Volzin, nr.11, 2013). Een stuk uit mijn inleiding:

De filosoof Han geeft aan dat de nadruk op het externe, op het naar buitengericht, op het transparante en het zichtbaar maken van alles wat zich in je leven afspeelt [een tendens die zeer zeker aanwezig is in onze samenleving], niet leidt tot meer oprechtheid, vertrouwen en eerlijkheid, maar juist tot het tegenovergestelde. Het leidt tot een etalagesamenleving, een oppervlakkigheid die niets te maken heeft met eerlijkheid of reflectie. Hij pleit voor een minder transparante samenleving, een samenleving waarin ruimte is voor gesloten luiken. Want, zo geeft hij aan, ‘daar worden we gelukkiger van. Het woord geluk komt niet voor niets van ‘luiken’: afsluiten, verbergen. Een samenleving die verbergen niet meer toelaat, is een samenleving zonder geluk’. Onze open samenleving is een samenleving waarin prestatie de dominante waarde is: informatie en mogelijkheden te over, maar wellicht teveel prikkels, wat zorgt voor een collectieve vermoeidheid.

 

Het geeft voor mij stof tot nadenken: openheid als kwetsbaarheid geeft wellicht wél meer ruimte in onszelf, bij anderen en in de organisatie. Teveel openheid leidt ons teveel af en staat echte reflectie in de weg..? Waar ligt de grens..?

 

Pagina's:«12